Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 53  54  55  56  57  58  59  60  61  [ 62 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
2441銝 撣9,089.480954
2442kui phiàn9,088.304021
2443 9,081.381620
2444 kho͘9,076.178153
2445kā隡 雓9,070.1188543
2446憭 璅9,052.932033
24479,042.035494
2448撱 nih9,037.041234
2449 憭雓9,034.8692107
24509,024.6059119
2451頨 銝9,022.833195
2452蝮 摰9,021.382519
24539,017.394230
2454se̍h 9,005.509831
2455鞈閮 9,003.768618
24569,002.217436
24579,000.288919
2458
2459
2460
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶