Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
161chi na593,549.913097181559,781.225059
162摰 撣592,633.4674148182557,115.1033135
163pa pa592,330.0733169183556,333.1162107
164589,889.326685184554,751.676322
165siūⁿ khì589,757.743184185phi̍h-phi̍h chhoah544,598.171956
166瘜 靘589,651.750837186543,713.467249
167憡 憭589,513.404227187ian chhiân541,105.688422
168sū tan589,172.393267188 siàu540,764.902333
169589,145.1883258189 540,143.740775
170588,139.411851190539,091.624198
171chi óang585,616.128139191537,530.3570111
172撣怨 寡578,149.066419192暺 頛535,287.672826
173liam piⁿ575,664.173626193皞 瘜533,692.662160
174thau lō͘572,806.334639194533,040.012946
175 570,885.069519195khok khok527,773.199857
176 570,509.862649196527,328.9935237
177tē cha569,083.7522135197 phiaⁿ524,969.126429
178唾 撖血568,141.288419198 522,861.0756102
179 564,592.045243199517,396.374930
180kat la560,285.7858121200517,274.705932
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶