Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
401250,090.250958421蝘 khia239,598.659622
402憭芸像 憓248,781.691123422238,190.671220
403248,425.165439423瘝 瘣237,751.055042
404瘛勗控 248,351.244319424蝮賜 摨237,696.779241
405247,460.9342214425撘 鞈237,656.924422
406247,309.012425426砍 鈭箏234,262.402021
407 247,302.789539427lêng 璈234,223.382464
408靽隤 暽寥貊247,011.851025428sai sai233,270.518421
409 246,242.675327429bí lī232,991.792569
410m̄ tāⁿ245,556.0677298430摮貉 閮231,974.515036
411khi khi244,690.486441431kiù chú228,810.128318
412閮 隢244,650.789619432228,247.1335121
413霅 隤243,962.236324433tó 雿228,242.5518303
414ham 243,010.533130434擐 憭227,741.2847188
415242,831.155735435227,004.598496
416liù liù242,641.245620436224,354.7108141
417啁 舐240,759.945740437 223,110.5262120
418摰 瞉方240,364.137934438222,171.230448
419tan lê240,142.623859439221,745.6150233
420 240,128.175351440an ne221,192.160942
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶