Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共62頁, 2457筆資料
編號bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 編號bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
1註解 φ3,076,698.307125021pīn tōaⁿ1,745,907.732948
2φ 註解3,019,928.042825022chhân tiong-ng1,722,199.504322
3壬 癸2,813,754.15241923聯 絡1,700,447.5882177
4唬 讕2,728,015.00002524眠 床頂1,697,756.955890
5甚 mih2,708,074.02402,03625謳 咾1,696,807.926858
6chī chūi2,556,104.09575726un-su teng1,696,426.8465243
7hō ló2,544,508.736748627腹 tó͘1,692,146.3665159
8漚 汪2,544,476.57344728卓 緞1,680,807.085791
9查 甫2,407,598.726666329散 hiong1,651,195.3042312
10北 京2,080,793.578656430昆 芳1,650,324.9993246
11豺 狼2,039,798.752012431象 徵1,636,435.1204101
12pi-thâu pòe2,018,333.39484632貧 惰1,624,474.304065
13hoan 咐2,006,322.03596233慕 莉1,584,515.818048
14pan iâng1,952,407.16783634服 務1,578,622.6837248
15tok hui1,933,315.884326135thèng 候1,564,900.387771
16無法 tō͘1,874,703.887850336絨 螯1,540,515.764624
17giâu 疑1,844,785.888219437lah jih1,532,515.9904171
18phìⁿ siùⁿ1,781,673.05823438kho ní1,514,509.3244202
19魏 老爺1,770,394.22508839釋 示1,509,258.8310113
20熟 sāi1,754,475.149641840teng hû1,458,144.9706204
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶