Hàn-lô Tâi-gú-bûn gú-sû siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 漢羅台語文語詞相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾62嚙踝蕭, 2457嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=9K) freq-ab(>=18)
1閮餉圾 3,076,698.307125021pīn tōaⁿ1,745,907.732948
2 閮餉圾3,019,928.042825022chhân tiong-ng1,722,199.504322
32,813,754.152419231,700,447.5882177
42,728,015.000025241,697,756.955890
5 mih2,708,074.02402,036251,696,807.926858
6chī chūi2,556,104.09575726un-su teng1,696,426.8465243
7hō ló2,544,508.736748627 tó͘1,692,146.3665159
8瞍 瘙2,544,476.573447281,680,807.085791
9 2,407,598.726666329 hiong1,651,195.3042312
102,080,793.578656430 1,650,324.9993246
112,039,798.752012431鞊 敺1,636,435.1204101
12pi-thâu pòe2,018,333.394846321,624,474.304065
13hoan 2,006,322.03596233 1,584,515.818048
14pan iâng1,952,407.16783634 1,578,622.6837248
15tok hui1,933,315.884326135thèng 1,564,900.387771
16⊥ tō͘1,874,703.8878503361,540,515.764624
17giâu 1,844,785.888219437lah jih1,532,515.9904171
18phìⁿ siùⁿ1,781,673.05823438kho ní1,514,509.3244202
191,770,394.225088391,509,258.8310113
20 sāi1,754,475.149641840teng hû1,458,144.9706204
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 962,470 Tokens: 3,273,623   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/27
阮兜講台語
台灣記憶