Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
321phun pho11.05619341îⁿ îⁿ10.969930
322thiam ōng11.052411342khat bōng10.966816
323khiàm khoeh11.048684343pêⁿ tháⁿ10.96178
324khiam pi11.0473164344gû chhún10.954525
325thò tòng11.035378345niáu chhú10.9492112
326tiùⁿ lî11.032639346gê chô10.949110
327oe khoeh11.031120347thiāu táu10.944430
328li li11.02907348òan tò͘10.938774
329ò͘ ò͘11.02907349po̍h mo̍͘h10.92897
330pîn tōaⁿ11.0077100350khang khòe10.9258192
331bê he̍k11.0019166351bâ pì10.895815
332báng tà10.998113352thò hia̍p10.889324
333kam chià10.995266353chhiah iāⁿ10.877513
334hām khiⁿ10.994231354khiuⁿ kháu10.876281
335khêng ku10.99419355é káu10.875961
336khi phiàn10.992293356khoa kháu10.8724176
337am khàm10.984828357phōng kó10.87098
338phe phêng10.981424358pa̍k chàng10.85717
339tà lè10.97979359kím hôa10.856311
340tōan gâi10.975815360kiâm sng10.850411
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶