Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
281iân sia̍h11.2779118301bín chia̍t11.147513
282mī hún11.2767115302pōe biū11.147322
283gím chiáu11.25919303tiô thiàu11.142041
284kǹg khîm11.252429304ko͘ tâ11.138889
285iá bân11.249693305kho ní11.1370232
286kut chhé11.24868306chhau chhau11.125420
287han chû11.248151307hòan lām11.114718
288phû tô11.2352355308giâ kê11.108910
289khiám chhái11.228316309hm̄ háu11.099014
290chhâi lông11.2154142310chha biū11.096425
291chhian sóa11.213473311bah chàng11.095310
292pûn sàu11.208240312kāu kāu11.094820
293siòng phìⁿ11.205434313kiông pō11.088771
294bak lâ11.178725314oe oe11.079513
295kho͘ phih11.175110315hip siòng11.077417
296chhiúⁿ kiap11.163257316pîⁿ tháⁿ11.067817
297hó͘ ní11.158497317chhiùⁿ koa11.0638289
298liâng liâng11.155011318tâu hâng11.061546
299pè toan11.15077319thiám mī11.059332
300tín tāng11.1489327320ma ma11.0563301
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶