Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 62  63  64  65  66  67  68  69  70  [ 71 ]   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
2801iū koh7.0213636
2802mn̂g sàm7.02118
2803thài thài7.0196238
2804tí kái7.019565
2805se pok7.017923
2806úi tāi7.0160219
2807ná tan7.0159186
2808thêng tō͘7.011072
2809bián liû7.0104117
2810nǹg kòe7.00979
2811ó͘ ba̍k7.00877
2812siang pêng7.005991
2813kòan tiān7.005166
2814sàm su7.004521
2815ín chún7.004044
2816liáu kái7.0027365
2817hûn tà7.00217
2818sin thé7.0018466
2819hôai ah7.001373
2820
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶