Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
241jia pè11.561110261tu tu11.408812
242khin sang11.550467262phòng phòng11.394711
243pāi hōai11.5431192263lóan jio̍k11.3935287
244kán tan11.5417189264pō gio̍k11.387733
245thán hôaiⁿ11.533016265khîn khiām11.377530
246chhám chhoeh11.52778266mō͘ hiám11.366047
247hoah hiàm11.520330267àⁿ hī11.348378
248hô͘ lî11.5063147268lîn bín11.3404430
249phong phài11.50567269pùn sò11.340157
250khiau ku11.490621270àu náu11.336612
251phiau phiat11.489812271pêⁿ pêⁿ11.3366120
252kiuⁿ piáⁿ11.482035272tâm sip11.333316
253be̍h môai11.480812273sih sih11.325326
254iân chhiân11.4802130274hân chî11.320310
255sai nai11.478111275iau gō11.316898
256chha chhok11.472711276mo o11.316029
257tui jip11.4669111277biáu biáu11.303010
258pho phé11.463410278ho̍at phoat11.302219
259khûn khiām11.452914279oan khiau11.301126
260him bō͘11.4489236280bū sà11.297114
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶