Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
201bâi chòng11.8438229221chi óang11.691239
202kiān khong11.820978222bóan chhan11.681361
203heng ōng11.791886223kat la11.6786119
204chhiúⁿ to̍at11.783053224é é11.671810
205hā oa11.779230225go̍k hî11.671835
206lio̍h lio̍h11.754235226liâm phó11.669410
207khûn khûn11.746322227chhàm gú11.668569
208thiah li̍h11.746280228kiok kiong11.661926
209ò biāu11.742992229phô tô11.638721
210pián chhiok11.73608230mâu pēng11.635818
211pōng pōng11.731711231chōan khîm11.616845
212nà nà11.730715232sang sang11.612512
213chháu meh11.730169233châu bia̍t11.6121133
214chhiāng kún11.72408234hì lāng11.610744
215siak siak11.721017235la jí11.60838
216sô sô11.702919236chho͘ khng11.605511
217pan gâ11.702224237kô͘ môai11.59758
218tauh tauh11.698210238chián jiông11.59228
219chiù chōa11.6947378239chng thāⁿ11.582884
220hòng chhiòng11.694338240gē su̍t11.5715131
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶