Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
161phian chhip12.16819181tām po̍h11.9884553
162kham khia̍t12.159511182ngē ngē11.975810
163lo so12.154912183ià siān11.9600196
164koai koai12.139535184òan hīn11.9571126
165khiàn sńg12.117116185húi pòng11.9518137
166mâ hôan12.115639186iu chhiû11.938790
167châng sōaiⁿ12.11398187lóe mē11.935229
168ûn ûn12.0881126188pōe pōan11.934956
169tiūⁿ ḿ12.084333189òaⁿ òaⁿ11.92898
170that gāi12.079754190chhi chhám11.927665
171kô tîⁿ12.07588191hùn nō͘11.918314
172kô͘ kô͘12.066936192thiu chhiam11.915823
173giâu gî12.0644273193chhàu chho11.909010
174liam mi12.052719194jia khàm11.903695
175bâng bâng12.051116195thî khàu11.9031315
176tīⁿ tīⁿ12.045517196him sōan11.901719
177cho gū12.017412197pūn ḿ11.89959
178háng hoah12.005721198lian tāu11.878110
179khún tio̍k11.9977124199khiau khiau11.86747
180phian phiah11.993561200thiâm chēng11.865558
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶