Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
121ngia̍uh chhoah12.607295141tiam ôe12.356819
122tò͘ khī12.584419142phùi nōa12.343329
123giû chhek12.582810143thǹg theh12.342437
124po lê12.574280144puh gê12.327617
125phi̍h chhoah12.557922145chhiâng chhiâng12.325313
126chī chūi12.5412604146khe phòan12.32189
127hiat ka̍k12.532394147thun lún12.3198220
128pan iâng12.519836148phú phú12.319114
129thòan liān12.501851149lok lok12.283115
130hiⁿ chhan12.47687150ōan chō͘12.274427
131ta̍uh ta̍uh12.4696172151khiam sùn12.273239
132kiáu jiáu12.4622139152chha̍p tih12.240210
133chhàn lān12.445562153gî ngái12.238420
134lin long12.437719154giau gî12.238411
135phī chhoah12.40658155gûi hiám12.2266376
136ú tiū12.393292156phín phóng12.226426
137niā niā12.3857114157haiⁿ chhan12.222011
138khòa lū12.3821234158tuh ku12.216521
139hàm kiàⁿ12.369211159khêng iâu12.21227
140bô͘ nū12.36769160phiaⁿ phè12.16927
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶