Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
81giám ngī13.114111101e̍h e̍h12.897016
82ngia̍uh ngia̍uh13.1038105102sàm sàm12.890012
83ân ân13.096346103chhùn chhioh12.889634
84chia̍p chia̍p13.079552104khiàu khiàu12.82388
85chau that13.074046105phêⁿ ô͘12.805466
86kiau ngō͘13.0687185106ām kún12.8023164
87tâ ôa13.060011107jia iám12.792113
88thún ta̍h13.043474108hôai īn12.752390
89pin nn̂g13.040927109at chi̍h12.742459
90bāi lè13.037412110ia̍p thek12.739710
91thit thô13.0148297111ian n̄g12.72449
92ha le13.01408112iô choah12.718564
93bi bi12.984517113liù hia̍h12.70877
94pīn tōaⁿ12.982915114iàm ò͘ⁿ12.7041100
95chô chak12.97517115khok khok12.695423
96liam khau12.961359116iàm chiān12.693963
97le lu12.95267117jia cha̍h12.652720
98ngiâ chih12.9425135118lò lò12.645720
99phîⁿ ô͘12.922468119nńg chiáⁿ12.632050
100khe̍h tiō12.90227120phì jū12.6211341
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/11/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶