Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
41phut phut14.49112161phi phi13.568810
42gāng gāng14.43812662lâ sâm13.5475275
43cha̍t cha̍t14.38831163hōa hōa13.519445
44gông ngia̍h14.299917264ché khā13.511712
45khā pù14.24731265chiâu chn̂g13.5050117
46khúi khiat14.23133866niáu chhí13.452679
47ù òe14.221810467khúi chà13.445961
48jí sáng14.2122968hiáng liāng13.445825
49han chî14.10345169lām sám13.4405178
50lā hiō14.0770770hah hah13.36669
51iāⁿ iāⁿ14.07612871chhih chhih13.349644
52ho lian13.95611072thâng thōa13.317553
53kô kô13.81161473pòan sūi13.283320
54khoaⁿ khoaⁿ13.78252474phit phòe13.283335
55kōai phiah13.78081275o̍eh o̍eh13.233413
56khé to͘h13.7767776ìm ńg13.184736
57phēⁿ chhóan13.6731977pho̍k pho̍k13.183525
58hiú nōa13.66994478piak li̍h13.175329
59kho̍k kho̍k13.63914279ut chut13.134084
60hâ chhû13.59107180sih nà13.131260
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶