Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
401hōa háu10.646034421sóng khòai10.5770100
402chiam pok10.643629422chhóan khùi10.576276
403khip ín10.640357423sòng hiong10.5683382
404tiò hî10.638412424giâm siok10.565371
405péng lìn10.63668425nāu jia̍t10.564353
406chhián chhián10.63358426biô siá10.560918
407oe bō10.627915427pak tó͘10.5595295
408sio lio10.625525428tiū tiâⁿ10.550923
409kóan hat10.6218166429chhàu khám10.542323
410kńg tīⁿ10.620011430mo͘ bái10.541510
411hóaⁿ o͘10.61848431chhùi phóe10.538352
412chhng khò͘10.610530432sōan chio̍h10.537728
413ho̍k sāi10.6059832433hiau hēng10.536414
414chok gia̍t10.601617434ô liâu10.53548
415lài tah10.60148435thèng hāu10.5338744
416hī khang10.5976270436thái thó10.5278124
417thiám thiám10.59298437chiang hòa10.525753
418kàⁿ piáⁿ10.592233438khòng iá10.5229474
419làu khùi10.583940439pín chiam10.518512
420chháu chhio̍h10.577411440thí chhiò10.5173106
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶