Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾71嚙踝蕭, 2819嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 嚙編嚙踝蕭bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
361tiām tiām10.8281378381mńg po͘10.725411
362hoan gêng10.8255181382jōe liâm10.72399
363tiû tû10.809267383lô͘ po̍k10.72391,181
364chián tû10.803187384soe lám10.722333
365chhiong thu̍t10.789011385gâi ló͘10.719810
366hàuⁿ chiú10.78487386soat môe10.714818
367ím liāu10.77889387chōng hóng10.711746
368pōe ge̍k10.7710185388mī pau10.7112173
369phoe phêng10.770892389jiáu lōan10.704684
370tûi heng10.769214390pho̍k chhéng10.699621
371tân khêng10.763715391būn tôe10.6929191
372chhek chhng10.762544392îm lōan10.6885107
373tia̍t pia̍t10.762527393khit lih10.67848
374húi hōai10.7574163394kàm chhat10.672273
375jím nāi10.743377395tiⁿ bi̍t10.670642
376pháng cheh10.73897396po̍ah kiáu10.669066
377mûi jiâu10.73898397la tí10.6663124
378heng khám10.735356398sàn chhiah10.661060
379ù jiám10.731110399pang chān10.6531975
380leng thn̂g10.729411400kó͘ chui10.651269
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶