Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat MI thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節互訊息統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
第 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   頁 後壁10頁  , 總共71頁, 2819筆資料
編號bigramMI(>=7) freq-ab(>=7) 編號bigramMI(>=7) freq-ab(>=7)
1ngāi gio̍h18.0422821bá sáng15.652719
2m̍ m̍17.5117822hiâu pai15.62319
3lùi lùi17.1053723iàⁿ iàⁿ15.57289
4chiuh chiuh16.7427924hm̄ hm̄15.400615
5khia̍k khia̍k16.7377825giōng giōng15.36669
6chhngh chhngh16.5867926lèng lèng15.31917
7chha̍p chha̍p16.32761227khái sôan15.29978
8jà juh16.29794628pìn piàng15.266111
9phī phī16.2979929than gân15.212210
10khe̍h khe̍h16.2241730phi̍h phi̍h15.035323
11hai hai16.1280831mà mà15.004914
12khâm khia̍t16.10531032oai chho̍ah14.957717
13khō khō16.10531433kōai biū14.892510
14khōng khōng16.0761734hiau pai14.836515
15hiⁿ hiⁿ15.9126935me me14.833720
16thi thi15.86231136lím lím14.760513
17hak kâ15.7542737mâu tún14.645846
18chhiāng chhiāng15.7427838liú phàn14.570713
19sà sà15.73771639puh íⁿ14.542230
20nga̍uh nga̍uh15.66471940haiⁿ haiⁿ14.513912
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2023/12/4    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶