Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
141chì4,8640.1405%59.4279%
142téng4,8120.1390%59.5669%
143chhiú4,7790.1380%59.7049%
144kong4,7700.1378%59.8426%
145thiⁿ4,7570.1374%59.9800%
146sìn4,7250.1365%60.1165%
147sîn4,6880.1354%60.2519%
148ji̍p4,6440.1341%60.3860%
149siông4,6320.1338%60.5198%
150ha̍k4,6160.1333%60.6531%
151ôan4,6010.1329%60.7860%
1524,5410.1312%60.9172%
153kòe4,5200.1305%61.0477%
154ì4,4920.1297%61.1775%
1554,4770.1293%61.3068%
156chiàu4,4340.1281%61.4348%
157iáu4,4340.1281%61.5629%
158khui4,4100.1274%61.6903%
159kám4,4090.1273%61.8176%
160pún4,3890.1268%61.9444%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶