Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
121jiân5,7570.1663%56.3359%
122ông5,7510.1661%56.5020%
123siūⁿ5,7460.1660%56.6679%
124chiong5,7270.1654%56.8333%
125chèng5,7050.1648%56.9981%
126tâi5,6730.1638%57.1620%
127lo̍h5,6670.1637%57.3256%
128chia̍h5,6650.1636%57.4893%
129sím5,5640.1607%57.6500%
1305,5580.1605%57.8105%
131si̍t5,3240.1538%57.9642%
132pêng5,2840.1526%58.1169%
1335,2660.1521%58.2690%
134put5,2130.1506%58.4195%
135khóan5,2100.1505%58.5700%
1365,0410.1456%58.7156%
137hiah5,0090.1447%58.8603%
138gōa5,0030.1445%59.0047%
1394,9070.1417%59.1465%
140lia̍t4,8790.1409%59.2874%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶