Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
619,8640.2849%43.2637%
629,8200.2836%43.5473%
639,7480.2815%43.8289%
64keng9,7380.2813%44.1101%
65thâu9,4810.2738%44.3839%
66bīn9,4240.2722%44.6561%
67ēng9,4120.2718%44.9280%
68kan9,3450.2699%45.1979%
69seng9,0700.2620%45.4598%
70ài8,9900.2596%45.7195%
71chāi8,9240.2577%45.9772%
72kiáⁿ8,7430.2525%46.2297%
73chai8,6240.2491%46.4788%
74chhin8,5290.2463%46.7251%
75tiong8,4890.2452%46.9703%
76lāi8,1980.2368%47.2071%
77su8,1730.2361%47.4431%
78kìⁿ8,1530.2355%47.6786%
79mi̍h8,1510.2354%47.9140%
80chêng8,1440.2352%48.1493%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶