Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 22  23  24  25  26  27  28  29  30  [ 31 ]  32   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
601pau9840.0284%89.4202%
602sià9840.0284%89.4486%
603chhòng9780.0282%89.4769%
604chi̍p9700.0280%89.5049%
605sāi9690.0280%89.5329%
606kam9670.0279%89.5608%
607ok9650.0279%89.5887%
6089570.0276%89.6163%
609thêng9540.0276%89.6439%
610chéng9500.0274%89.6713%
611tián9460.0273%89.6986%
612pìⁿ9390.0271%89.7257%
613hôa9370.0271%89.7528%
614mih9350.0270%89.7798%
615lōa9270.0268%89.8066%
616lîn9260.0267%89.8333%
617sàng9190.0265%89.8599%
618chok9190.0265%89.8864%
6199150.0264%89.9128%
620liông9140.0264%89.9392%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶