Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 21  22  23  24  25  26  27  28  29  [ 30 ]  31  32   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
581siau1,0430.0301%88.8361%
5821,0400.0300%88.8661%
583chhē1,0400.0300%88.8961%
584kòan1,0370.0300%88.9261%
5851,0350.0299%88.9560%
586kheh1,0310.0298%88.9858%
587khòng1,0290.0297%89.0155%
588piáu1,0180.0294%89.0449%
589khek1,0170.0294%89.0743%
590chháu1,0150.0293%89.1036%
591chióng1,0150.0293%89.1329%
592chun1,0070.0291%89.1620%
5931,0060.0291%89.1910%
5949960.0288%89.2198%
595kùi9940.0287%89.2485%
596ap9930.0287%89.2772%
597à9920.0287%89.3058%
598phòaⁿ9920.0287%89.3345%
5999920.0287%89.3631%
600chham9910.0286%89.3918%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶