Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
41chú13,3070.3843%36.5193%
42teh13,2660.3831%36.9024%
43chòe13,1890.3809%37.2834%
44tāi13,1490.3798%37.6631%
45ē12,8860.3722%38.0353%
46thang12,8050.3698%38.4051%
4712,7040.3669%38.7721%
48chiah12,6710.3660%39.1380%
49ji̍t11,9610.3455%39.4835%
50chhut11,6410.3362%39.8197%
51tōa11,4760.3314%40.1511%
52sim11,4250.3300%40.4811%
53tit11,3080.3266%40.8077%
5411,2980.3263%41.1340%
55lán11,1240.3213%41.4553%
56ka11,0920.3204%41.7757%
57chò10,6040.3063%42.0819%
5810,5980.3061%42.3880%
59án10,2940.2973%42.6853%
60khí10,1610.2935%42.9788%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶