Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  20  21  22  23  24  25  26  27  28  [ 29 ]  30  31  32   頁 , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
561hông1,0980.0317%88.2195%
562chhái1,0970.0317%88.2512%
563si̍p1,0930.0316%88.2828%
564hn̂g1,0890.0315%88.3142%
565kiāⁿ1,0870.0314%88.3456%
566thè1,0810.0312%88.3768%
567tong1,0790.0312%88.4080%
5681,0720.0310%88.4390%
569thô͘1,0700.0309%88.4699%
570pīⁿ1,0690.0309%88.5008%
571sûi1,0660.0308%88.5315%
572chu1,0630.0307%88.5622%
573ta̍t1,0590.0306%88.5928%
574chēng1,0580.0306%88.6234%
575keh1,0580.0306%88.6540%
576pâi1,0570.0305%88.6845%
577kāng1,0550.0305%88.7150%
578lim1,0530.0304%88.7454%
579koat1,0530.0304%88.7758%
580chhú1,0450.0302%88.8059%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/12/1    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶