Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [ 28 ]  29  30  31  32   頁 , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
541káu1,1650.0336%87.5650%
542chi1,1640.0336%87.5986%
543khǹg1,1630.0336%87.6322%
544tàn1,1580.0334%87.6657%
545khùi1,1560.0334%87.6991%
546hioh1,1520.0333%87.7323%
547kūn1,1520.0333%87.7656%
548chiām1,1420.0330%87.7986%
549bia̍t1,1410.0330%87.8315%
550iân1,1370.0328%87.8644%
551liû1,1370.0328%87.8972%
552thó͘1,1340.0328%87.9300%
553thāi1,1290.0326%87.9626%
5541,1230.0324%87.9950%
555chong1,1230.0324%88.0274%
556hap1,1210.0324%88.0598%
557sò͘1,1130.0321%88.0920%
558hián1,1110.0321%88.1240%
559tàu1,1090.0320%88.1561%
560chān1,0990.0317%88.1878%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/12/1    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶