Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 18  19  20  21  22  23  24  25  26  [ 27 ]  28  29  30  31  32   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
521chhì1,2730.0368%86.8612%
522chhiò1,2690.0367%86.8979%
523àn1,2650.0365%86.9344%
524pi1,2590.0364%86.9708%
525hiáu1,2500.0361%87.0069%
526gâu1,2500.0361%87.0430%
527peng1,2470.0360%87.0790%
528sun1,2470.0360%87.1150%
529ke̍k1,2430.0359%87.1509%
530giân1,2370.0357%87.1867%
5311,2360.0357%87.2224%
532īⁿ1,2120.0350%87.2574%
5331,2110.0350%87.2923%
534iông1,2030.0347%87.3271%
535tia̍p1,1950.0345%87.3616%
536phài1,1880.0343%87.3959%
537jio̍k1,1830.0342%87.4301%
538sai1,1710.0338%87.4639%
539chūn1,1710.0338%87.4977%
540ek1,1650.0336%87.5314%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶