Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  18  19  20  21  22  23  24  25  26  [ 27 ]  28  29  30  31  32   頁 , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
521chhì1,2730.0368%86.8612%
522chhiò1,2690.0367%86.8979%
523àn1,2650.0365%86.9344%
524pi1,2590.0364%86.9708%
525hiáu1,2500.0361%87.0069%
526gâu1,2500.0361%87.0430%
527peng1,2470.0360%87.0790%
528sun1,2470.0360%87.1150%
529ke̍k1,2430.0359%87.1509%
530giân1,2370.0357%87.1867%
5311,2360.0357%87.2224%
532īⁿ1,2120.0350%87.2574%
5331,2110.0350%87.2923%
534iông1,2030.0347%87.3271%
535tia̍p1,1950.0345%87.3616%
536phài1,1880.0343%87.3959%
537jio̍k1,1830.0342%87.4301%
538sai1,1710.0338%87.4639%
539chūn1,1710.0338%87.4977%
540ek1,1650.0336%87.5314%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/12/1    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶