Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 17  18  19  20  21  22  23  24  25  [ 26 ]  27  28  29  30  31  32   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
501kóaⁿ1,3370.0386%86.1049%
502hiong1,3350.0386%86.1435%
503kóan1,3330.0385%86.1820%
504hān1,3330.0385%86.2205%
5051,3330.0385%86.2590%
506lu̍t1,3280.0384%86.2973%
507chiàn1,3160.0380%86.3354%
508jia̍t1,3160.0380%86.3734%
509phòa1,3150.0380%86.4114%
510chhim1,3140.0380%86.4493%
511tiuⁿ1,3120.0379%86.4872%
512hn̄g1,3110.0379%86.5251%
513iâⁿ1,3080.0378%86.5628%
514èng1,3060.0377%86.6006%
515ióng1,3040.0377%86.6382%
516têng1,3030.0376%86.6759%
517chhēng1,3030.0376%86.7135%
518chng1,2870.0372%86.7506%
519o1,2830.0371%86.7877%
520jīn1,2730.0368%86.8245%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/31    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶