Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [ 25 ]  26  27  28  29  30  31  32   頁 , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
4811,4210.0410%85.3057%
482po̍k1,4210.0410%85.3468%
483khòai1,4200.0410%85.3878%
484būn1,4190.0410%85.4288%
485ún1,4180.0410%85.4697%
486seⁿ1,4140.0408%85.5105%
487chhiⁿ1,4140.0408%85.5514%
488hûn1,4090.0407%85.5921%
489lia̍p1,4030.0405%85.6326%
490súi1,3930.0402%85.6728%
491pi̍t1,3920.0402%85.7130%
492ko͘1,3790.0398%85.7529%
493hòa1,3780.0398%85.7927%
494hut1,3620.0393%85.8320%
495pòaⁿ1,3610.0393%85.8713%
496óan1,3590.0393%85.9106%
497siúⁿ1,3580.0392%85.9498%
498hoe1,3490.0390%85.9887%
499châi1,3470.0389%86.0276%
500khai1,3390.0387%86.0663%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/12/1    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶