Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 15  16  17  18  19  20  21  22  23  [ 24 ]  25  26  27  28  29  30  31  32   嚙踝蕭 , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
461piān1,4960.0432%84.4668%
462káⁿ1,4950.0432%84.5099%
4631,4880.0430%84.5529%
4641,4830.0428%84.5957%
465tông1,4760.0426%84.6384%
466chhōe1,4730.0425%84.6809%
467chìn1,4710.0425%84.7234%
468chhī1,4700.0425%84.7659%
469pān1,4610.0422%84.8081%
470tān1,4590.0421%84.8502%
471ge̍h1,4570.0421%84.8923%
472lîm1,4420.0416%84.9339%
473ha̍p1,4410.0416%84.9755%
474chóaⁿ1,4390.0416%85.0171%
475ùi1,4380.0415%85.0586%
476chio̍h1,4300.0413%85.0999%
4771,4290.0413%85.1412%
478káng1,4260.0412%85.1824%
479po͘1,4250.0412%85.2235%
480chiú1,4240.0411%85.2647%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶