Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  14  15  16  17  18  19  20  21  22  [ 23 ]  24  25  26  27  28  29  30  31  32   頁 , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
441thàn1,6000.0462%83.5719%
442chhun1,6000.0462%83.6181%
443kó͘1,5980.0462%83.6643%
444hng1,5950.0461%83.7103%
445gia̍h1,5920.0460%83.7563%
446lûn1,5830.0457%83.8020%
447boeh1,5830.0457%83.8478%
448niû1,5820.0457%83.8934%
449gia̍p1,5690.0453%83.9388%
450hòe1,5610.0451%83.9838%
451thâi1,5440.0446%84.0284%
452ti1,5400.0445%84.0729%
453pah1,5270.0441%84.1170%
454hóan1,5250.0440%84.1611%
455chhit1,5210.0439%84.2050%
456siu1,5210.0439%84.2489%
457kháu1,5190.0439%84.2928%
458go̍eh1,5170.0438%84.3366%
459chún1,5070.0435%84.3801%
4601,5030.0434%84.4235%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/12/1    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶