Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 13  14  15  16  17  18  19  20  21  [ 22 ]  23  24  25  26  27  28  29  30  31   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
421tng1,7150.0495%82.6156%
422hoan1,7120.0494%82.6651%
423hàn1,7000.0491%82.7142%
424hāi1,6990.0491%82.7632%
425pò͘1,6930.0489%82.8121%
4261,6890.0488%82.8609%
427tāng1,6870.0487%82.9096%
428thong1,6620.0480%82.9576%
429soah1,6610.0480%83.0056%
430liām1,6600.0479%83.0536%
431hūi1,6560.0478%83.1014%
432ai1,6540.0478%83.1492%
433teng1,6460.0475%83.1967%
434li̍p1,6440.0475%83.2442%
435tang1,6410.0474%83.2916%
436tēng1,6280.0470%83.3386%
437tâng1,6210.0468%83.3854%
438khò1,6200.0468%83.4322%
4391,6190.0468%83.4790%
4401,6180.0467%83.5257%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶