Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 12  13  14  15  16  17  18  19  20  [ 21 ]  22  23  24  25  26  27  28  29  30   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
4011,8260.0527%81.5920%
402chhiū1,8250.0527%81.6447%
403kèng1,8210.0526%81.6973%
404iàu1,8180.0525%81.7498%
405pe̍h1,8160.0524%81.8023%
406siáⁿ1,8120.0523%81.8546%
407tiám1,8010.0520%81.9066%
408chiap1,8010.0520%81.9586%
409khu1,7920.0518%82.0104%
410pàng1,7890.0517%82.0621%
411kek1,7880.0516%82.1137%
412chûn1,7780.0514%82.1651%
413pak1,7740.0512%82.2163%
414sài1,7540.0507%82.2670%
415hu1,7360.0501%82.3171%
416móa1,7300.0500%82.3671%
4171,7260.0499%82.4169%
4181,7240.0498%82.4667%
419khang1,7240.0498%82.5165%
420bēng1,7170.0496%82.5661%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶