Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 11  12  13  14  15  16  17  18  19  [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
381gō͘1,9320.0558%80.5066%
382tiōng1,9300.0557%80.5623%
383chhè1,9290.0557%80.6181%
384koan1,9200.0555%80.6735%
385chō1,9160.0553%80.7288%
386cho̍k1,9110.0552%80.7840%
387chek1,8980.0548%80.8389%
388eng1,8950.0547%80.8936%
389chài1,8920.0546%80.9482%
390chhe1,8910.0546%81.0029%
391lo̍k1,8870.0545%81.0574%
392chó͘1,8830.0544%81.1117%
393tōng1,8740.0541%81.1659%
394piàn1,8730.0541%81.2200%
395ûi1,8580.0537%81.2736%
396sòe1,8530.0535%81.3271%
397kái1,8450.0533%81.3804%
398cháiⁿ1,8370.0531%81.4335%
399bóe1,8360.0530%81.4865%
400lēng1,8270.0528%81.5393%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶