Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
21beh21,2720.6144%27.0704%
2220,9460.6050%27.6753%
23á18,8030.5431%28.2184%
24tùi18,7210.5407%28.7591%
25koh18,6750.5394%29.2985%
26í18,5910.5369%29.8354%
27ūi18,3920.5312%30.3666%
28chit18,2830.5280%30.8947%
2917,4650.5044%31.3991%
30chin17,1760.4961%31.8952%
31khòaⁿ16,2550.4695%32.3647%
3216,0810.4645%32.8291%
33hit15,6510.4520%33.2811%
3415,5990.4505%33.7317%
35siōng15,0960.4360%34.1677%
36lóng13,8580.4002%34.5679%
37lín13,7100.3960%34.9639%
38ōe13,6490.3942%35.3581%
3913,5640.3918%35.7499%
40a13,3340.3851%36.1350%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶