Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 10  11  12  13  14  15  16  17  18  [ 19 ]  20  21  22  23  24  25  26  27  28   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
361tàng2,0390.0589%79.3702%
362chiok2,0180.0583%79.4284%
363koaⁿ2,0120.0581%79.4865%
3642,0090.0580%79.5446%
365o̍h1,9970.0577%79.6022%
366gōan1,9940.0576%79.6598%
367ne1,9930.0576%79.7174%
368un1,9740.0570%79.7744%
369hui1,9680.0568%79.8313%
370hiàn1,9640.0567%79.8880%
371lân1,9640.0567%79.9447%
372siú1,9630.0567%80.0014%
373tiān1,9560.0565%80.0579%
374la̍t1,9540.0564%80.1143%
375chīn1,9520.0564%80.1707%
376la̍h1,9520.0564%80.2271%
377lô͘1,9400.0560%80.2831%
378hi1,9360.0559%80.3390%
379êng1,9360.0559%80.3949%
380te̍k1,9340.0559%80.4508%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶