Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 9  10  11  12  13  14  15  16  17  [ 18 ]  19  20  21  22  23  24  25  26  27   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
341kai2,1320.0616%78.1703%
342iûⁿ2,1300.0615%78.2318%
343mô͘2,1200.0612%78.2930%
344hūn2,1170.0611%78.3541%
345kiàn2,1150.0611%78.4152%
346hái2,1020.0607%78.4759%
347lia̍h2,1010.0607%78.5366%
348pō͘2,0970.0606%78.5972%
349iōng2,0890.0603%78.6575%
350tiúⁿ2,0870.0603%78.7178%
351ngá2,0750.0599%78.7777%
352óa2,0690.0598%78.8375%
353hōan2,0680.0597%78.8972%
3542,0660.0597%78.9569%
355pa̍t2,0550.0594%79.0162%
356ta2,0470.0591%79.0754%
357thian2,0450.0591%79.1344%
358sái2,0430.0590%79.1934%
359chiàⁿ2,0410.0589%79.2524%
360leh2,0390.0589%79.3113%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶