Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 8  9  10  11  12  13  14  15  16  [ 17 ]  18  19  20  21  22  23  24  25  26   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
3212,2770.0658%76.9032%
322pái2,2760.0657%76.9689%
323im2,2680.0655%77.0344%
324kin2,2640.0654%77.0998%
325chiūⁿ2,2540.0651%77.1649%
326siá2,2400.0647%77.2296%
327sui2,2260.0643%77.2939%
3282,2130.0639%77.3578%
329nih2,2030.0636%77.4215%
330chiá2,1990.0635%77.4850%
331khùn2,1990.0635%77.5485%
332pang2,1750.0628%77.6113%
333ho̍k2,1750.0628%77.6741%
334thé2,1720.0627%77.7368%
335miā2,1550.0622%77.7991%
336chhia2,1530.0622%77.8613%
337kiat2,1530.0622%77.9235%
3382,1430.0619%77.9853%
339kôan2,1350.0617%78.0470%
340léng2,1350.0617%78.1087%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶