Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 7  8  9  10  11  12  13  14  15  [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
301ni̍h2,4250.0700%75.5489%
302kéng2,4240.0700%75.6189%
303chôan2,4110.0696%75.6886%
304kun2,4100.0696%75.7582%
305chiu2,4030.0694%75.8276%
306siàu2,3930.0691%75.8967%
307sǹg2,3850.0689%75.9656%
308ǹg2,3730.0685%76.0341%
309kim2,3580.0681%76.1022%
310the̍h2,3420.0676%76.1699%
311ko2,3410.0676%76.2375%
3122,3310.0673%76.3048%
313kak2,3130.0668%76.3716%
314ki̍p2,3120.0668%76.4384%
315tō͘2,3100.0667%76.5051%
316tô͘2,3070.0666%76.5717%
317lâm2,3060.0666%76.6383%
318tha̍k2,3060.0666%76.7049%
319siong2,2960.0663%76.7712%
320chheh2,2920.0662%76.8374%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶