Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 6  7  8  9  10  11  12  13  14  [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
281iáⁿ2,6940.0778%74.0758%
282thài2,6910.0777%74.1535%
283chîⁿ2,6810.0774%74.2309%
284kui2,6660.0770%74.3080%
285àm2,6630.0769%74.3849%
286bîn2,5910.0748%74.4597%
287kài2,5830.0746%74.5343%
288sòa2,5820.0746%74.6089%
2892,5800.0745%74.6834%
290tiâu2,5800.0745%74.7579%
291kah2,5770.0744%74.8323%
292tiàm2,5760.0744%74.9067%
293cháu2,5680.0742%74.9809%
294tn̂g2,5380.0733%75.0542%
295sio2,4990.0722%75.1264%
296chhùi2,4650.0712%75.1976%
297mah2,4540.0709%75.2685%
298hāu2,4310.0702%75.3387%
299éng2,4290.0702%75.4088%
300chia2,4260.0701%75.4789%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/2/20    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶