Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   頁 後壁10頁  , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
261pháiⁿ2,8670.0828%72.4759%
262hāng2,8620.0827%72.5586%
263lâu2,8600.0826%72.6412%
264gôan2,8490.0823%72.7235%
265chhōa2,8420.0821%72.8055%
266khó2,8400.0820%72.8876%
267sio̍k2,8280.0817%72.9692%
268ìn2,7920.0806%73.0499%
2692,7770.0802%73.1301%
270sió2,7660.0799%73.2100%
271hóe2,7660.0799%73.2899%
272chá2,7590.0797%73.3695%
273siat2,7570.0796%73.4492%
274sêng2,7320.0789%73.5281%
275chiâⁿ2,7290.0788%73.6069%
276mn̄g2,7250.0787%73.6856%
277hiān2,7140.0784%73.7640%
2782,7040.0781%73.8421%
2792,7030.0781%73.9202%
280kau2,6950.0778%73.9980%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/9/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶