Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 5  6  7  8  9  10  11  12  13  [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
261pháiⁿ2,8670.0828%72.4759%
262hāng2,8620.0827%72.5586%
263lâu2,8600.0826%72.6412%
264gôan2,8490.0823%72.7235%
265chhōa2,8420.0821%72.8055%
266khó2,8400.0820%72.8876%
267sio̍k2,8280.0817%72.9692%
268ìn2,7920.0806%73.0499%
2692,7770.0802%73.1301%
270sió2,7660.0799%73.2100%
271hóe2,7660.0799%73.2899%
272chá2,7590.0797%73.3695%
273siat2,7570.0796%73.4492%
274sêng2,7320.0789%73.5281%
275chiâⁿ2,7290.0788%73.6069%
276mn̄g2,7250.0787%73.6856%
277hiān2,7140.0784%73.7640%
2782,7040.0781%73.8421%
2792,7030.0781%73.9202%
280kau2,6950.0778%73.9980%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/2/20    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶