Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22   頁 後壁10頁  , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
241siâⁿ3,0810.0890%70.7510%
242mn̂g3,0780.0889%70.8399%
243thiàⁿ3,0760.0888%70.9287%
244soaⁿ3,0730.0888%71.0175%
245khiā3,0620.0884%71.1059%
246cha3,0480.0880%71.1939%
247pek3,0420.0879%71.2818%
248hok3,0370.0877%71.3695%
249sit3,0370.0877%71.4572%
250kiám3,0300.0875%71.5447%
251thôan2,9980.0866%71.6313%
252hiaⁿ2,9810.0861%71.7174%
253kng2,9770.0860%71.8034%
2542,9550.0853%71.8887%
255hun2,9280.0846%71.9733%
256bāng2,9160.0842%72.0575%
257to̍k2,9160.0842%72.1417%
258pa2,9100.0840%72.2258%
259cheng2,8980.0837%72.3095%
260tiāⁿ2,8950.0836%72.3931%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/9/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶