Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
221khak3,3940.0980%68.8863%
2223,3710.0974%68.9837%
2233,3360.0964%69.0800%
224iūⁿ3,3270.0961%69.1761%
225hêng3,3210.0959%69.2720%
226siā3,3130.0957%69.3677%
2273,3000.0953%69.4630%
228lêng3,2820.0948%69.5578%
229tòa3,2520.0939%69.6517%
230kò͘3,2480.0938%69.7455%
231tok3,2430.0937%69.8392%
232khó͘3,2280.0932%69.9324%
233le̍k3,2220.0931%70.0255%
234tńg3,1730.0916%70.1171%
235ti̍t3,1620.0913%70.2084%
236piⁿ3,1600.0913%70.2997%
2373,1550.0911%70.3908%
238bián3,1510.0910%70.4818%
239chhiáⁿ3,1260.0903%70.5721%
2403,1110.0899%70.6620%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/2/20    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶