Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
頭前10頁  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [ 12 ]  13  14  15  16  17  18  19  20  21   頁 後壁10頁  , 總共32頁, 623筆資料
編號音節頻率比例頻率合總
221khak3,3940.0980%68.8863%
2223,3710.0974%68.9837%
2233,3360.0964%69.0800%
224iūⁿ3,3270.0961%69.1761%
225hêng3,3210.0959%69.2720%
226siā3,3130.0957%69.3677%
2273,3000.0953%69.4630%
228lêng3,2820.0948%69.5578%
229tòa3,2520.0939%69.6517%
230kò͘3,2480.0938%69.7455%
231tok3,2430.0937%69.8392%
232khó͘3,2280.0932%69.9324%
233le̍k3,2220.0931%70.0255%
234tńg3,1730.0916%70.1171%
235ti̍t3,1620.0913%70.2084%
236piⁿ3,1600.0913%70.2997%
2373,1550.0911%70.3908%
238bián3,1510.0910%70.4818%
239chhiáⁿ3,1260.0903%70.5721%
2403,1110.0899%70.6620%
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/9/28    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶