Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙磐嚙箴10嚙踝蕭  嚙踝蕭 2  3  4  5  6  7  8  9  10  [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
201miâ3,7570.1085%66.7974%
202sian3,7570.1085%66.9059%
203bo̍k3,7550.1085%67.0143%
204chū3,7120.1072%67.1215%
205ba̍k3,7000.1069%67.2284%
206kúi3,6910.1066%67.3350%
207cha̍p3,6830.1064%67.4414%
208kiù3,6750.1061%67.5475%
209kha3,6730.1061%67.6536%
210hoaⁿ3,6550.1056%67.7592%
2113,6330.1049%67.8641%
212to3,6280.1048%67.9689%
213hong3,6130.1044%68.0732%
214se3,5930.1038%68.1770%
215sìⁿ3,5770.1033%68.2803%
2163,5680.1031%68.3834%
217gín3,5590.1028%68.4862%
218kiû3,5330.1020%68.5882%
219bān3,5140.1015%68.6897%
220lūn3,4130.0986%68.7883%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/5/30    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶