Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
181bêng4,1320.1193%64.5158%
182o̍ah4,1220.1191%64.6348%
183kang4,1050.1186%64.7534%
184lah4,0990.1184%64.8718%
185bó͘4,0810.1179%64.9896%
1864,0720.1176%65.1073%
187kiò4,0520.1170%65.2243%
188tōe4,0450.1168%65.3411%
189chúi4,0440.1168%65.4579%
1904,0300.1164%65.5743%
1913,9540.1142%65.6885%
192kín3,9500.1141%65.8026%
193kiaⁿ3,9360.1137%65.9163%
194che3,9290.1135%66.0297%
195si3,8550.1113%66.1411%
196liân3,8100.1100%66.2511%
197sat3,7970.1097%66.3608%
198pài3,7900.1095%66.4703%
199phah3,7870.1094%66.5796%
2003,7820.1092%66.6889%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/1/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶