Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat pîn-lu̍t thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節頻率統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾32嚙踝蕭, 623嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭嚙踝蕭嚙窯嚙磕嚙緞嚙踝蕭嚙嚙磕嚙緞嚙碼嚙窯
1ê217,4566.2806%6.2806%
2i64,6011.8658%8.1464%
364,1331.8523%9.9987%
4lâng51,5251.4881%11.4868%
5góa43,9361.2690%12.7558%
642,5301.2284%13.9841%
7ū41,0091.1844%15.1685%
8lâi38,3421.1074%16.2759%
9in35,8301.0348%17.3108%
10kóng35,8031.0341%18.3448%
1135,3401.0207%19.3655%
12tio̍h33,9250.9798%20.3453%
1332,6520.9431%21.2884%
14chiū29,5500.8535%22.1418%
15khì28,5670.8251%22.9669%
16só͘24,7070.7136%23.6805%
17chi̍t24,6460.7118%24.3923%
18hō͘24,2020.6990%25.0913%
19kàu24,1100.6963%25.7877%
20kap23,1400.6683%26.4560%
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 3,525 Tokens: 3,462,367   最近查詢時間:2020/7/8    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/20
阮兜講台語
台灣記憶