Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
321im ga̍k174,964.4834270341ko͘ tâ163,963.771189
322thiâm chēng173,810.310958342ha̍k seng163,614.78231,426
323iáu kú173,747.80851,237343chián tû163,378.238487
324tâng phōaⁿ173,631.8484172344lu̍t hoat162,910.0027705
325kéng chhat173,368.7707280345chiù chó͘162,865.2666268
326pîn tōaⁿ173,045.0544100346thôan tō162,480.8154938
327khi phiàn172,904.845893347án chóaⁿ161,467.0811884
328lō͘ sat170,314.69241,088348kóaⁿ kín160,988.5733503
329jio̍k thé169,338.7808317349pek jím160,739.8772337
330tian tò168,339.5364254350kúi nā159,129.97791,374
331khiam sùn167,944.313539351kàu hōe158,068.27882,926
332phoe phêng167,576.282692352chóng sī158,065.02984,209
333phòaⁿ tòan167,490.9478176353chhiúⁿ to̍at156,983.209253
334èng ún166,998.2395290354kan ta156,803.3602870
335teng hû166,369.2990202355khiā khí156,352.73481,209
336chim chiok165,979.5526203356chheng chhó156,024.3706263
337hioh khùn165,791.9952341357thǹg theh154,601.509137
338ē tàng165,406.22921,167358khiàm khoeh154,467.506884
339o͘ àm165,262.5680494359hû só153,727.1312123
340kín sīn164,622.0453216360thò tòng153,147.169078
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶