Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12  13  14  15  16  17   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
281gián kiù200,186.2429262301thiàⁿ thàng185,993.2675282
282pêng an198,215.64821,109302niáu chhú185,465.4203112
283la tí197,875.5380124303pùn sò183,972.585457
284koai koai196,548.943035304kian kò͘183,853.5109381
285tit tio̍h196,035.29094,512305lī khui183,526.25661,600
286kô kô194,482.976714306kong kek182,714.4674673
287chēng chēng194,029.6476218307sìⁿ miā182,065.6413606
288sè kài192,607.6992990308iúⁿ chhī181,154.3748174
289put chí192,086.03331,390309tháu pàng180,308.2438172
290í sek191,927.58972,867310àⁿ hī179,225.975478
291khun hong191,321.3743249311só͘ í177,653.67534,712
292khin sang190,188.510267312sím phòaⁿ177,245.9193561
293un jiû190,105.5524153313khai sí177,103.0739712
294chhàm gú190,026.286269314chhò gō͘176,303.2503233
295pho̍k pho̍k189,752.625625315lêng hûn175,951.7220473
296seng khu188,229.9542941316khok khok175,814.447923
297pōe pōan187,680.244656317ta po͘175,729.0291391
298pha hng187,157.4441185318kám siā175,511.3644885
299pòan sūi187,043.690320319àm chīⁿ175,368.7898141
300kiáⁿ jî186,666.4399585320bóan chhan175,342.265261
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/22    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶