Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
241pài tn̂g242,169.1171773261bīn chêng215,041.42312,050
242sìn gióng241,803.1011387262kî kòai215,027.4294567
243iá bân239,999.714893263kaⁿ ga̍k210,975.0215153
244chhiong móa239,079.1658311264ek sam210,457.9311173
245chín kiù236,860.1760410265kôan pèng210,413.5126160
246kóan hat236,643.6277166266pan iâng210,192.991936
247kau chiàn235,220.6882507267that gāi209,117.895254
248mī hún235,131.3201115268chha put207,572.5205435
249gí giân234,821.7919457269iû thài206,804.8607864
250phian phiah234,696.319461270chhiⁿ mî206,496.7212351
251siau sit231,691.2353473271kiáⁿ sun204,753.0375713
252húi hōai229,492.4860163272kan khó͘203,956.75681,268
253phòa pīⁿ228,417.7137301273hó͘ ní203,421.699397
254thiah li̍h225,119.098380274bo̍h tit203,418.9319771
255êng iāu222,291.4851219275chó iū203,357.376894
256pin nn̂g220,626.915427276sím mih202,669.0265576
257chháu meh218,311.870169277òan hūn202,578.8127309
258chng thāⁿ218,123.854184278îm lōan201,068.8316107
259piak li̍h215,910.672129279kèng khiân200,837.8050179
260khā pù215,608.402312280ún tàng200,591.7099419
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/11/18    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶