Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
201khiam pi293,346.7380164221sià bián268,171.0673472
202chhiū nâ292,176.2959294222haiⁿ haiⁿ266,615.092712
203iû gôan291,872.40311,047223heng ōng265,540.141686
204kiàn siàu290,485.6046651224hoan gêng265,209.6522181
205pêⁿ pêⁿ288,900.4119120225thiaⁿ kìⁿ260,492.72332,033
206pōe ge̍k287,269.7040185226mī pau258,213.9501173
207ba̍k sái286,822.1675814227hiáng liāng257,098.760525
208kāng khóan286,672.8550690228khó lîn256,163.2319430
209hok im281,830.8071733229sian ti255,480.6379671
210khoa kháu280,837.7474176230liáu āu254,049.64261,495
211iu chhiû280,788.435290231iau gō253,247.270298
212hun piat280,179.7713344232iân sia̍h252,230.9885118
213tì hūi280,177.3675644233thòan liān249,992.778551
214sò lô279,893.6378510234bîn chhn̂g249,876.3570349
215si̍t chāi279,816.31071,938235khó sioh248,565.5307383
216hut jiân273,291.1121788236só͘ chāi248,059.28664,167
217chhàn lān273,272.116362237liú phàn247,783.816513
218ò biāu272,765.443492238chhi chhám246,087.918165
219kiān khong269,105.502878239an ùi245,165.6903612
220kiám chhái268,566.8193535240tha̍k chheh245,129.2317601
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/11/12    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶