Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
嚙踝蕭 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14   嚙踝蕭 嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭  , 嚙窯嚙瑾63嚙踝蕭, 2484嚙踝蕭嚙踝蕭嚙
嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 嚙編嚙踝蕭bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
161koan hē371,766.4506585181châu bia̍t331,025.0402133
162tiúⁿ ló371,431.3597805182būn tôe326,133.9809191
163ūn tōng370,646.3142402183ìm ńg325,791.093936
164la̍h hán366,043.2789356184hoat tō͘324,678.74561,286
165kám kak365,441.46641,077185lím lím321,531.655413
166sui bóng364,593.9976379186tāi pi̍t317,560.78551,342
167gē su̍t362,186.9786131187chhùn chhioh314,165.435434
168hn̄g hn̄g357,195.7851379188te̍k pia̍t308,681.2831350
169iàu kín357,030.5274846189iân chhiân308,144.0307130
170iô choah356,728.875564190siông siông308,094.06221,384
171khang khòe355,434.0732192191phit phòe307,718.470835
172chè si353,389.58321,203192khoaⁿ khoaⁿ306,935.637824
173í keng350,232.92944,470193tui jip302,547.5905111
174kat la347,308.1354119194ti̍t ti̍t301,617.8881912
175khóan thāi347,175.5198714195jia khàm301,036.433395
176chau that346,563.428646196nńg chiáⁿ299,477.513350
177chhòng chō341,888.5150433197lāu bú297,419.33911,530
178hī khang341,808.3459270198tiong kan297,050.32972,552
179at chi̍h336,569.640659199chhâi lông296,810.0490142
180iàm chiān336,069.022963200pe̍h chha̍t294,866.6334314
嚙踝蕭h嚙踝蕭嚙踝蕭      嚙磕嚙磐嚙箴   嚙磐嚙箴10嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙瑾嚙踝蕭   嚙磊嚙瑾嚙踝蕭   嚙踝蕭嚙10嚙踝蕭   嚙磕嚙踝蕭嚙踝蕭
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/10/24    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶