Chôan-lô Tâi-gú-bûn im-chiat siong-koan-tō͘ thóng-kè chu-liāu 全羅台語文音節相關度統計資料     
阮兜講台語
台語消息,燒ê:
台語華語辭典
1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13   頁 後壁10頁  , 總共63頁, 2484筆資料
編號bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12) 編號bigramCor(>=6K) freq-ab(>=12)
121hoan hù468,312.7596643141liâm piⁿ411,792.2767576
122hōa hōa458,156.635245142sèⁿ miā411,131.9802469
123tiōng hu455,185.1981636143chia̍p chia̍p404,540.259452
124to̍k to̍k454,644.3405915144ì sù401,661.36351,344
125húi pòng451,550.9201137145pak tó͘398,494.1183295
126phîⁿ ô͘450,402.788168146chiap la̍p398,308.8553359
127hiú nōa449,315.858444147siàu liân397,799.8909891
128kho ní443,493.6734232148hôan ló396,698.5611546
129chai iáⁿ442,790.62791,700149po lê392,597.566280
130lāu pē441,648.14211,895150phêⁿ ô͘392,060.115766
131hiat ka̍k439,372.316694151chi phài392,039.3948410
132khòaⁿ kìⁿ438,250.45273,926152būn tê386,541.2629345
133pàng sak437,299.3885439153siat sú386,004.5922753
134sió khóa433,833.9912400154àn chóaⁿ385,570.8126462
135bêng pe̍k429,763.2537582155liam khau383,651.792859
136pêng iú428,092.11181,289156hiau pai378,299.775715
137òan hīn427,441.9604126157hô͘ lî377,951.4130147
138phut phut427,001.531221158koat tòan377,587.6424288
139óa khò417,306.3903631159phah sǹg375,871.9275990
140khún tio̍k414,687.1963124160chū chi̍p373,049.5156653
轉去首頁      上頭前   頭前10頁   頂一頁   下一頁   後壁10頁   上尾頁
Types: 297,426 Tokens: 3,036,642   最近查詢時間:2019/1/19    程式設計:劉杰岳、楊允言 2005/7/25
阮兜講台語
台灣記憶